ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata

HOTARAREA NR.1 DIN 17.01.2012

ROMANIA                                                   
JUDETUL  TIMIS
PRIMARIA  COMUNEI  GIARMATA
CONSILIUL  LOCAL  COMUNA  GIARMATA
 
 

                  HOTARAREA  NR. 1

                 din data de  05.01.2012

 
privind  alocari si  transfer de  sume  din  bugetul  pe  anul 2012
 
Consiliul  Local  al  Comunei  Giarmata  Judetul  Timis,  intrunit  in  sedinta  extraordinara;
Avand  in  vedere:
-referatul doamnei sef  birou contabilitate  Musteti  Mariana  Lia;
-proiectul  de  hotarare  initiat  de  Primarul  Comunei  Giarmata Delvai Ion ;
-avizul  favorabil al  Comisiei Studii,  Prognoze  Economico-Sociale,  Buget,  Administrarea Comunei  din  cadrul  Consiliului Local;
In temeiul art.39 (2)  si art.  45,  art.  115 (1) b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata si actualizata,
 
                         HOTARASTE:
 
Art.1 Se aproba alocarea   de  sume  din  bugetul  anului  2012 la  capitolul   cheltuieli  materiale  pentru  valoare  reziduala,  autoturisme,  aflate  in  dotarea  Primariei  astfel:
-la  cap.  510220   suma  de  11005  lei
-la  cap.  610220   suma  de  13805  lei
Art.2. Se  aproba  transferul  sumei  de  50.000  lei,  din  excedentul  la  31.12.2011,  din  sectiunea  de  functionare  in  sectiunea  de  dezvoltare.
Transferul  sumei  se  realizeaza  pentru  plata  unor  investitii  in  continuare, prevazute  la  lit. a  din  Lista  de  investitii,  precum  si  pentru plata  unor  investitii  prevazute  la  lit  c.  din  aceasi  lista-alte  cheltuieli de  investitii.
Investitiile  de  la  lit. c care  urmeaza  sa  fie  platite  sunt; contracte  de  leasing,  masina  pavele  si  alte  plati  pentru  investitii  ce necesita decontare  urgenta.
Art.3 Prezenta hotarare  a  fost  adoptata  cu   12    voturi  pentru.          
         Art.4 Hotararea  se  comunica;
         -Institutiei  Prefectului
         -Primarului  Comunei  Giarmata
         -Viceprimarului  Comunei  Giarmata
         -Compartimentului  Agricol
         -Compartimentului Urbanism
         -Biroului Contabilitate
         -Se  posteaza  pe  site-ul  Primariei  Comunei  Giarmata
 
Presedinte  de  Sedinta                           Contrasemneaza  Secretar  U.A.T.
  Rosian  Gavril                                                                        Valeanu  Ioan          

Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102