ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata

HOTARAREA NR. 1 din8.1.2013
ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA GIARMATA
CONSILIUL LOCAL GIARMATA


                                                          HOTARAREA NR. 1
                                                      din data de 08.01.2013


privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta extraordinara;
Avand in vedere:
-referatul doamnei sef birou contabilitate Musteti Mariana-Lia nr. 50/08.01.2013;
-dispozitiile Ordinului nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012;
-proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Giarmata ing. Bunescu Virgil;
-expunerea de motive:
-avizul favorabil al Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;
In temeiul art. 36 , art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata si actualizata,

                                                           HOTARASTE:

Art.1 Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 550.302,10 lei.
Art.2 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru .
Art.3 Hotararea se comunica
-Institutiei Prefectului-Judetul Timis
-Primarului Comunei Giarmata
-Birou contabilitate
-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata

Presedinte de Sedinta                   Contrasemneaza Secretar U.A.T.
        Farkas Florin                                         Valeanu Ioan
                                           

Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102