Hotărârea Nr.3

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 30.01.2019 privind constatarea încetării de drept a dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea SC INDUS SRL asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 404128 pentru o perioadă de 4 ani de la data de 15.10.2012 până la data 15.10.2016, ca urmare a ajungerii la termen

3.