ANUNT-privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral din comuna Giarmata în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMARUL COMUNEI GIARMATA

D I S P O Z I Ț I A NR. 225

din data de 27.08.2020

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral din comuna Giarmata în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020

Primarul Comunei GIARMATA, județul TIMIȘ:

Având în vedere:

 1. prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;
 2. art. 79 alin. 91) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
 3. punctul nr. 59 din Anexa la HG nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a) și alin. 2 lit. b) coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N E :

ART. 1. Se stabilesc locurilor speciale pentru afișaj electoral din comuna Giarmata, sat Giarmata în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020, după cum urmează:

 • intersecția DJ 691 cu strada Morii (pe partea dreaptă);
 • intersecția străzii Morii cu strada Gării;
 • intersecția străzii Morii cu strada Nicu Moraru;
 • Calea Bencecului, în fața imobilului cu număr 48;
 • Cartierul Primăverii.

ART. 2. Se stabilesc locurilor speciale pentru afișaj electoral din comuna Giarmata, sat Cerneteaz în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020, după cum urmează:

 • strada Nica Iancu Iancovici, în fața imobilului cu număr 2;
 • strada Nica Iancu Iancovici, în fața imobilului cu număr 31.

ART.3. În locurile stabilite la art. 1 și art. 2 din prezenta dispoziție, afișajul este autorizat cu respectarea normelor privind afișajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate și numai de către partidele politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum și pentru candidații independenți.

ART. 4. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

ART.5. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 și art. 2, nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

ART.6.Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 și art. 2 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

ART.7.Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.

ART. 8. Integritatea  panourilor și a afișelor electorale amplasate în locurile autorizate va fi asigurată de către domnul Nițucă Vasile și domnul Codrea Valentin care vor avea următoarele atribuții:

 • montarea și amplasarea panourilor;
 • curățarea panourilor atât înainte de amplasare, cât și după terminarea campaniei electorale;
 • sesizarea cazurilor de distrugere a panourilor.

  ART. 9. Poliția locală Giarmata, împreună cu persoanele desemnate la art. 8 vor asigura supravegherea permanentă a panourilor  și vor răspunde în cazul în care va fi afectată integritatea acestora.

ART.10. Prezenta dispoziție are caracter normativ și va fi afișată pe site-ul instituției https://primariagiarmata.ro/.

ART.11. Prezenta dispoziţie se comunică:

  Instituției Prefectului – Județ Timiș;

– Primarului Comunei Giarmata

– Compartimentului Administrativ;

– Poliției Locale Giarmata;

– Postului de Poliție al comunei Giarmata.

PRIMAR

Ing. BUNESCU VIRGIL

               

Vizat pentru legalitate

SECRETAR

GHERMAN SORINA-ANA