H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 5134 din 15.10.2008 încheiat cu CABINET STOMATOLOGIC „DR. ALMĂJAN”

7 Hotărâre