Hotărârile Consiliului Local al Comunei Giarmata nr. 3-11 adoptate în ședința ordinară din data de 28.01.2021 și Procesul-Verbal al ședinței

Hotărârea nr. 3  din 28.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a listei de investiții provizorie pentru anul 2021

HCL nr. 3

Hotărârea nr. 4 din 28.01.2021  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare imobil înscris în CF 407950 și schimbare de destinație din casa în S.A.D. – Dispensar Uman, Localitatea Giarmata, Jud. Timiș

HCL nr. 4

Hotărârea nr. 5 din 28.01.2021  privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT Comuna Giarmata, la data de 31 decembrie 2020

HCL nr. 5

Hotărârea nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 6

Hotărârea nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 5134 din 15.10.2008 încheiat cu CABINET STOMATOLOGIC „DR. ALMĂJAN”

HCL nr. 7

Hotărârea nr. 8 din 28.01.2021 privind exprimarea acordului pentru preluarea ratelor datorate Comunei Giarmata în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3290 din data de 13.06.2020 încheiat între Comuna Giarmata și domnul BORZAȘ DĂNUȚ având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 406624

HCL nr. 8

Hotărârea nr. 9 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Giarmata în comisia de recepție a autovidanjei care a fost achiziționată de SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL

HCL nr. 9

Hotărârea nr. 10 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Giarmata în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

HCL nr. 10

Hotărârea nr. 11 din 28.01.2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării Proiectului „ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA” în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2013 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului

HCL nr. 11

Proces verbal

PV