H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 26.08.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 179/18.06.2013 încheiat cu S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA S.R.L.

122 Hotărâre