H O T Ă R Â R E A nr. 211 din 21.12.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Școala Gimnazială Giarmata în urma finanțării obținute prin Programului Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E – în cadrul proiectului „ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA” – Lot 2 Furnizare computere portabile în cadrul proiectului: „ ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA”

211 Hotărâre