H O T Ă R Â R E A nr. 218 din 21.12.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Giarmata, jud.Timiș”

218 Hotărâre