Bun venit în Giarmata

Gospodaria comunala

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SALUBRITATE

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA

ÎN INTERIORUL EUROPUBELELOR SE DEPOZITEAZĂ PENTRU A FI COLECTATE DOAR DEȘEURI MENAJERE ȘI NU
CELE ANIMALIERE SAU DE ALTĂ NATURĂ

HOTARARE NR. 24 din data de 25.02.2011

Privind sancţionarea agenţilor economici si a persoanelor fizice de pe raza Comunei Giarmata, care nu fac dovada ca au incheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu societăţi autorizate in domeniu

Consiliul Local al Comunei Giarmata, Judeţul Timiş, intrunit in şedinţa ordinara;
Având in vedere:
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Giarmata Ion Delvai;
-sesizările conducerii S.C. Gospodărie Comunala Giarmata S.R.L.
-avizul favorabil al comisiei buget finanţe din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;
In temeiulart.36alin.(2), art. 45siart. 68din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala-republicata si actualizata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1Se adopta, sancţionarea agenţilor economici si a persoanelor fizice de pe raza Comunei Giarmata, care nu fac dovada ca au incheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu societăţi autorizate in domeniu, dupa cum urmează:
– 500  RON/lei   persoane fizice
-1500 RON/lei     agenţi economici
Art. 2Prezenta hotărâre a fost adoptata cu votul a 13consilieri pentru.
Art. 3Prezenta se comunica:
 

 • Instituţiei Prefectului judeţului Timiş
 • Primarului Comunei Giarmata
 • S.C. Gospodărie Comunala S.R.L.
 • Biroului contabilitate din cadrul Primăriei Giarmata
 • Coordonatorului Politiei Locale/Comunitare
 • Se afişează la sediul Primăriei Giarmata
 • POSTARE PE SITUL PRIMARIEI GIARMATA

 
Preşedinte de Şedinţa                                      Contrasemnează Secretar
Badea Constantin                                                       Valeanu  loan

o.

HOTARARE NR. 25 din data de 25.02.2011

privind sancţionarea persoanelor fizice si juridice depistate ca se racordează fara avizele necesare la reţeaua de apa a Comunei Giarmata.

Consiliul Local al Comunei Giarmata, Judeţul Timiş, intrunit in şedinţa ordinara;
Având in vedere:
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Giarmata Ion Delvai;
-sesizările conducerii S.C. Gospodărie Comunala S.R.L.
-avizul favorabil al comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local   al Comunei Giarmata;
In temeiul art.36 alin.(2), art.  45siart. 68din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala-republicata si actualizata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1Se adopta sancţionarea cu amenda in suma 2500RON/lei, a persoanelror fizice si juridice, depistate de organele competente ca se racordează ilegal/fara avizele necesare, la reţeaua de apa a Comunei Giarmata.
Art. 2Prezenta hotărâre a fost adoptata cu 12voturi pentru si 2 voturi împotriva.
Art. 3Prezenta se comunica:
 

 • Instituţiei Prefectului judeţului Timiş
 • Primarului Comunei Giarmata
 • S.C. Gospodărie Comunala S.R.L.
 • Biroului contabilitate din cadrul Primăriei Giarmata
 • Coordonatorului Politiei Locale/Comunitare
 • Se afişează la sediul Primăriei Giarmata
 • Postare pe site-ul Primăriei Giarmata

 
Preşedinte de Şedinţa                                       Contrasemnează Secretar
Badea Constantin                                                          Valeanu  loan

În atenția consumatorilor de apă și a beneficiarilor serviciului de salubritate, vă invităm la sediul firmei SC Gospodăria Comunală Giarmata SRL pentru plata serviciilor de care ați beneficiat.

Proram de funcționare: Luni – Vineri între orele 8.00 – 16.00

Comments are closed.