H O T Ă R Â R E A nr. 73 din 11.06.2021 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2021 (domeniul sport) precum și aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Comunei Giarmata pentru proiecte de activitate sportivă

73 Hotărâre